LISA! Kursy Językowe za Granicą

Warunki uczestnictwa

 
22 – 665 02 81
info@podrozejezykowe.pl
Pon. - Pt. — 10:00 - 18:00

Warunki Uczestnictwa w Programie LISA! Podróże Językowe

(Ważne od stycznia 2018)


Organizator
Niniejsze ogólne warunki umowy obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 r. Organizatorem zagranicznych kursów językowych przedstawionych:
- w katalogu LISA! Zagraniczne Kursy Językowe dla Nastolatków
- w katalogu LISA! Zagraniczne Kursy Językowe dla Dorosłych
- na stronie internetowej: www.podrozejezykowe.pl
jest firma  LISA! Sprachreisen GMBH, Niemcy. której reprezentantem na rynku polskim jest Lisa Polska Sp. z o.o.  LISA Polska Sp. z o.o bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usłgi.


Zgłoszenie
Zgłoszenie na program językowy LISA! Podróże Językowe można dokonać w następujący sposób:

1. Osobiście w biurze Organizatora w Warszawie, przy ul. Działdowskiej 11 lok. 6
2. Przez Internet, wypełniając formularz na stronie: www.podrozejezykowe.pl
3. Emailem – wysyłając rezerwację na email: info@podrozejęzykowe.pl
4. Telefonicznie, dzwoniąc do biura Organizatora

W przypadku telefonicznej rezerwacji kursu, w ciągu 7 dni należy potwierdzić rezerwację w formie pisemnej bądź elektronicznej.

Rezerwacja kursu dla osób niepełnoletnich, musi być potwierdzona przez ich rodziców, bądź opiekunów prawnych.

Dokonanie zgłoszenia na kurs wraz  z  zaakceptowaniem niniejszych Warunków  Uczestnictwa, po potwierdzeniu rezerwacji przez Organizatora jest równoznaczne z  zawarciem umowy na organizację programu językowego  LISA! Podróże Językowe zgodnie z ofertą przedstawioną na stronie internetowej www.podrozejezykowe.pl lub w katalogach LISA! Podróże Językowe dla Nastolatków i LISA! Podróże Językowe dla Dorosłych.


Potwierdzenie rezerwacji
Programy LISA! Podróże Językowe są bardzo popularne na całym świecie. Zdarza się, że na niektóre  terminy może nie być wolnych miejsc. Dlatego  wyłącznie potwierdzenie rezerwacji przez Organizatora wiąże strony umową. Potwierdzenie rezerwacji nastąpi w formie elektronicznej (emailem na adres podany w zgłoszeniu) lub telefonicznie, w możliwie najszybszym terminie: od 1 do 3 dni roboczych po dokonaniu rezerwacji. W przypadku braku wolnych miejsc Organizator przedstawi alternatywne propozycje.


Opłata za kurs
Opłata za kurs różni się w zależności od rodzaju kursu, długości trwania kursu, zakwaterowania, miejsca kursu, wykupionych usług dodatkowych, obowiązkowych opłat dodatkowych. Wraz z potwierdzeniem rezerwacji programu LISA! Podróże Językowe  Zamawiający otrzyma dokładne rozliczenie zamówionego prze siebie kursu.
W ciągu pięciu dni od zgłoszenia należy wpłacić pierwszą ratą w wysokości:

-1000 złotych dla kursów 1-3 tygodniowych
-1500 złotych dla kursów dla kursów 3-6 tygodniowych
- 3000 złotych dla kursów dłuższych niż 6 tygodni.

Wraz z pierwszą ratą należy wpłacić opłatę za usługę "zwrot opłaty za kurs", ubezpieczenie turystyczne oraz bilet lotniczy – jeśli takowe usługi zostały zamówione.
Pozostałą kwotę należy wpłacić 30 dni przed wylotem. Jeśli zgłoszenie nastąpiło później niż 30 dni przed wylotem, należy wpłacić całość najpóźniej 5-tego dnia po zgłoszeniu na kurs. W przypadku rezerwacji typu „last minute” które następują na mniej niż 5 dni przed wylotem całość wpłaty musi być dokonana  tego samego dnia co rezerwacja.  

Wpłaty należy dokonywać:

- przelewem na konto:  Lisa Polska Sp. z o.o.  68 2490 0005 0000 4530 1168 6582
W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika kursu oraz miejsca kursu.
- gotówką (wyłącznie w biurze Organizatora)
- kartą kredytową. Uwaga! Przy płatności kartą kredytową zostanie pobrana prowizja w wysokości 2% wpłaty.


Opłata za przesyłkę kurierską
Jeśli Uczestnik programu potrzebuje oryginały dokumentów, które muszą być przesłane kurierem. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający kurs. Dotyczy to głównie formularza I20, który jest niezbędny do uzyskania wizy studenckiej do Stanów Zjednoczonych.
Koszty przesyłki zależą od kraju, z którego wysyłane są dokumenty. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą tradycyjną, zamawiający nie ponosi żadnych opłat.
 

Usługi obce
W ramach programu LISA! Podróże Językowe istnieje możliwość zarezerwowania usług oferowanych przez różnych dostawców zewnętrznych (ubezpieczenia, przeloty, pokoje hotelowe, itp.).  Lisa Polska Sp. z o.o. działa w charakterze agenta, a umowa jest zawarta bezpośrednio z dostawcą usług, co oznacza, że zamawiającego  obowiązują warunki umowy dostawcy usług.
 

Rezygnacja z kursu przed wyjazdem
Rezygnacja z kursu przez Zamawiającego musi nastąpić w formie pisemnej dla swej ważności i jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy na organizację programu językowego LISA! Podróże Językowe. Rezygnację można złożyć osobiście w biurze Organizatora lub przesyłając ją przesyłką rejestrowaną (kurierem lub pocztą listem poleconym).  Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę jej wpływu do biura Organizatora. Brak zapłaty pełnej ceny za kurs w terminach zakreślonych umową nie stanowi rozwiązania umowy. Zamawiający obowiązany jest pokryć wynagrodzenie za dokonane przez Organizatora czynności, a także zwrócić poniesione z tego tytułu koszty. W skrajnych przypadkach, kiedy rezygnacja następuje kilka dni przed wyjazdem może to stanowić 100% ceny kursu. Dlatego polecamy wykupienie usługi „Zwrot opłaty za kurs”. Organizator  zastrzega sobie możliwość dokonania potrącenia swych należności z tytułu wynagrodzenia za dokonane przez siebie czynności, poniesionych kosztów z kwot jakie uiścił Zamawiający. Ewentualna nadpłata zostanie zwrócona Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty rozwiązania umowy, jeżeli zaś kwoty uiszczone przez Zamawiającego nie wystarczają na pokrycie roszczeń Organizatora, Zamawiający będzie zobowiązany do ich wyrównania w terminie 21 dni od daty rozwiązania umowy.

Jeżeli Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub inna agenda rządowa odradzi podróżowanie do pewnych krajów z powodu następujących zagrożeń: epidemia, klęska żywiołowa, wojna, terroryzm, rozruchy itp. wtedy uczestnicy programu LISA! Podróże Językowe  udający się do tych krajów mogą bezpłatnie zmienić miejsce i datę rozpoczęcia planowanego wyjazdu. Jeśli zdecydują się zrezygnować z programu, wtedy obowiązują ich warunki rezygnacji opisane powyżej.


Podstawienie osoby
Jeśli wyjazd na program LISA! Podróże Językowe musi być odwołany, aby zminimalizować koszty rezygnacji możliwe jest za opłatą 300 złotych podstawienie innej osoby, która spełnia wymagania dotyczące danego kursu (np. wiek). Należy pamiętać, że nie ma możliwości podstawienia innej osoby w przypadku takich usług jak przelot i ubezpieczenia. Usługi te muszą zostać opłacone, a nowy uczestnik kursu musi nabyć nowe bilety i ubezpieczenie.
 

Usługa "zwrot opłaty za kurs"
W związku z wysokimi kosztami rezygnacji polecamy zakup usługi „zwrot opłaty za kurs” Cena za tą usługę wynosi:

300 złotych dla kursów 1-5 tygodniowych
500 złotych dla kursów 5-10 tygodniowych
800 złotych dla kursów o długości powyżej 10 tygodni
Usługa "zwrot opłaty za kurs" gwarantuje zwrot wniesionych opłat za kurs w sytuacji gdyby uczestnik kursu nie mógłby z powodu nagłych przyczyn losowych wyjechać na kurs językowy. Do tych przyczyn zaliczamy:
- śmierć członka najbliższej rodziny,
- utrata stałej pracy przez zamawiającego kurs
- nagła choroba (wypadek) wyjeżdżającego lub członka jego najbliższej rodziny
- odmowa wizy wjazdowej do kraju, w którym miał się odbyć kurs językowy
- ważny egzamin wyjeżdżającego, o którym nie wiedział w dniu składania rezerwacji.

Usługa jest ważna od dnia rezerwacji do dnia poprzedzającego wyjazd (24 godziny przed odlotem) Zwrot wniesionych opłat nastąpi w ciągu 14 dni po przedstawieniu dokumentów potwierdzających przyczynę rezygnacji (np. zaświadczenia lekarskiego). Usługa nie obejmuje biletów lotniczych oraz ubezpieczenia turystycznego.
 

Zmiany rezerwacji
Istnieje możliwość zmiany rezerwacji (np. zmiany miejsca, daty, rodzaju zakwaterowania itp.) za opłatą 300 złotych. Zmiana taka może nastąpić wyłącznie jeden raz, nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia programu. Kolejne zmiany i zmiany w czasie krótszym niż 21 dni będą traktowane na równi z rezygnacją z kursu i rezerwacją nowego kursu. Co będzie wiązało się z wysokimi  dodatkowymi kosztami rezygnacji z kursu. Powyższa regulacja nie ma zastosowania do zmian, które nie skutkują dodatkowymi kosztami dla Organizatora. Opłata za zmianę rezerwacji nie uwzględnia kosztów zmiany biletów lotniczych.
 

Rezygnacja w czasie trwania programu
Po przybyciu do szkoły rezygnacja z programu LISA! Podróże Językowe jest możliwa po powiadomieniu na piśmie dyrektora szkoły na minimum 4 tygodnie wcześniej. Opłata za pierwsze 4 tygodnie kursu nie będzie zwracana.  Zwrot za pozostałą niewykorzystaną cześć programu będzie rozstrzygany indywidualnie w zależności od przyczyny rezygnacji, regulaminu szkoły, kosztów poniesionych przez szkołę. Zwrot zostanie dokonany w ciągu 30 dni od powiadomienia.


Dokumenty podróży
Uczestnik kursu we własnym zakresie musi zadbać o wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podróży, zgodne z wymaganiami poszczególnych krajów np.: ważny paszport, wiza, ubezpieczenie, obowiązkowe szczepienia itp.  W przypadkach kiedy jest to wymagane Organizator dostarcza niezbędne dokumenty potwierdzające cel wyjazdu. W razie pytań, bądź wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Organizatora.


Zakwaterowanie
W naszej ofercie znajdują różne formy zakwaterowania opisane na stronie internetowej www.podrozejezykowe.pl i w katalogach LISA! Podróże Językowe dla Nastolatków i LISA! Podróże Językowe dla Dorosłych. Przy rezerwacji biletów lotniczych należy upewnić się, od którego dnia rozpoczyna się zakwaterowanie i kiedy należy opuścić miejsce zakwaterowania.  Uczestnicy chcący przyjechać dzień wcześniej lub pozostać dzień dłużej muszą opłacić dodatkowy nocleg. Nie zawsze istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowego noclegu, prosimy o kontakt z Organizatorem w celu potwierdzania możliwości zarezerwowania dodatkowego noclegu. Adres miejsca zakwaterowania Uczestnik kursu otrzyma przed wyjazdem, w formie emaila na adres podany w zgłoszeniu. Organizator stara się zapewnić zakwaterowania najbliżej szkoły. Średni czas dojazdu określony jest w opisie zakwaterowania, w ofercie poszczególnych szkół na stronie www.podrozejezykowe.pl. Jeśli jest dogodny dojazd, rodzina goszcząca może być zlokalizowana w innym mieście lub na przedmieściach. W wyjątkowych sytuacjach (np. zdarzenia losowe) może nastąpić zmiana miejsca zakwaterowania. Termin rodzina goszcząca, oprócz tradycyjnej rodziny, może oznaczać również osobę samotną przyjmującą Uczestników kursu lub parę pozostającą w związku nieformalnym.  


Rozwiązanie umowy z winy Uczestnika programu
Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania prawa kraju, do którego wyjechał oraz norm zachowania obowiązujących na terenie szkoły i w miejscu zakwaterowania. W przypadku drastycznego lub uporczywego naruszenia tych norm Organizator ma prawo rozwiązać umowę na organizację programu LISA! Podróże językowe z winy Uczestnika programu i usunięcia go ze szkoły. Koszty usunięcia Uczestnika programu, pokrywa Zamawiający. W takim przypadku, za skrócenie programu Zamawiającemu nie należy się rekompensata.


Gwarancja wysokiej jakości
Celem  Organizatora jest oferowanie usług na najwyższym poziomie. Jeśli z jakichkolwiek powodów Uczestnik programu jest niezadowolony ze świadczonych usług, to swoją reklamację powinien zgłosić w formie pisemnej najpóźniej 14 dni po powrocie z kursu. Zażalenia wymagające interwencji podczas pobytu Uczestnika na kursie (np. dotyczące standardu zakwaterowania, umieszczenia w grupie na niewłaściwym poziomie zaawansowania itp.) powinny być zgłoszone pisemnie w szkole w jak najszybszym terminie. Daje to możliwość szkole naprawienia zaistniałej sytuacji w taki sposób, aby Uczestnik programu był usatysfakcjonowany. Niezgłoszone w trakcie pobytu zastrzeżenia wymagające doraźnej interwencji mogą skutkować odrzuceniem reklamacji i brakiem wypłaty odszkodowania.
 

Ubezpieczenie turystyczne
W niektórych krajach ubezpieczenie turystyczne obejmujące ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie medyczne   jest obowiązkowe (np. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii). Polecamy wykupienie ubezpieczenia niezależnie od kraju, do którego się wyjeżdża. Organizator oferuje kompleksowe ubezpieczenie turystyczne „Wojażer” oferowane przez firmę PZU S.A. Cena ubezpieczenia zależy od sumy ubezpieczenia, kraju, okresu. Szczegóły w biurze Organizatora.

Odpowiedzialność prawna
Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli zamówiona usługa nie może być zrealizowana z powodu zaistnienia siły wyższej. Dla potrzeb niniejszych Warunków Uczestnictwa siła wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie przez Uczestnika paszportu, innych dokumentów podróży, pieniędzy oraz innych rzeczy będących w jego posiadaniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie usług w zawarciu, których wyłącznie pośredniczy np. przeloty, ubezpieczenia, chyba że niewykonanie lub nie należyte wykonanie tych usług spowodowane zostało przez Organizatora.


Opłaty pobierane przez szkołę
W programie LISA Podróże Językowe uczestniczą najlepsze szkoły z całego świata, w których obowiązują różne zasady i regulaminy. W związku z tym w niektórych szkołach mogą pojawić się dodatkowe opłaty wynikające z tych regulaminów, które pobierane są na miejscu. Informacje o ich wysokości znajdują się na stronie www.podrozejezykowe.pl pod tabelką z cenami. Do tych opłat zaliczamy: opłatę za podręczniki (kupno lub wynajem), opłatę za sprzątanie (dotyczy niektórych akademików), opłatę za opiekę nad nieletnim (niektóre szkoły), opłatę za dostęp do Internetu (w większości szkół bezpłatny) itp.
 

Zmiana ceny
Cena programu LISA! Podróże Językowe  zależy od wielu czynników, na które nie ma wpływu Organizator, np. kursy walut, opłaty lotniskowe, dopłaty paliwowe itp. Z tego powodu Organizator w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny programu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Zamawiający zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż 28 dni przed wyjazdem. Brak akceptacji zmiany ceny przez Zamawiającego oznacza anulowanie rezerwacji. W takim przypadku Zamawiający otrzyma zwrot wszystkich opłat.


Nieobecność i spóźnione przybycie
Jeżeli przybycie na program LISA! Podróże Językowe będzie opóźnione lub Uczestnik programu będzie opuszczać zajęcia, nie otrzyma z tego tytułu żadnego zwrotu. Okresy nieobecności w szkole nie mogą być zrekompesnowane bezpłatnym przedłużeniem kursu.

Ochrona danych osobowych
Zgłoszenie na kurs i wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika kursu i Zamawiającego dla potrzeb Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833).
 

Święta narodowe
W przypadku święta państwowego w kraju gościnnym, szkoła może być zamknięta. Zajęcia, które nie odbyły się z powodu świąt państwowych nie będą rekompensowane.


Informacje dodatkowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory, których rozwiązanie nie będzie możliwe polubownie rozstrzygane będą przez właściwy sąd.

Zadaj pytanie
Wyślij

Thank you for your inquiry.

Your inquiry has been received. We will respond as soon as possible.

Your inquiry number is .